Διακήρυξη Υπ’Αριθμ. 01/2024 Διαγωνισμού

Διενέργεια Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία, ήτοι ογδόντα πέντε (85) οχήματα που έχουν κριθεί ως Π.Ο.Ε.. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 01.2024

Περίληψη Διακήρυξης Υπ’ Αριθμ. 28/24 Διαγωνισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια φερμουάρ, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής ειδών ιματισμού του 700 ΣΕ, για τα έτη 2025 – 2026. Περίληψη Διακήρυξης Υπ’ Αριθμ. 28.24 Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Υπ’ Αριθ. 27/24 Ανοικτού Διαγωνισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια φανελών πολυεστερικών κοντομάνικων για κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, μαθητών παραγωγικών σχολών και περιοδικής χορήγησης στελεχών, για τα έτη 2025 – 2027.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 27.24

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.03/24 Διαγωνισμού

1.Αναθέτουσα Αρχή/Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 201 ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, τηλ.: 2105504398). 2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. […]

Περίληψη Διακήρυξης Υπ’ Αριθ. 29/24 Ανοικτού Διαγωνισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια Α΄ Υλών για κάλυψη αναγκών του διακλαδικού προγράμματος παραγωγής χρωμάτων του 691 ΒΕΒ.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 29.24

Διακήρυξη Υπ’ Αριθμ. 17/2024 Διαγωνισμού

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Ιατρικοί Εξοπλισμοί για Πλαστική Χειρουργική). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 17.2024

Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Δ.19/24 Διαγωνισμού

1.α.Αναθέτουσα Αρχή: 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) β.Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα). 2.Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε […]

Διακήρυξη Υπ’ Αριθμ. 21/2024 Διαγωνισμού

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια λοιπού υγειονομικού αναλωσίμου (ιατρικά βοηθήματα – στεφανιαίες ενδοπροθέσεις). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 21.2024

Περίληψη Υπ’Αριθμ. 9/2024 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 17386/08-04-2024 (ΑΔΑ: Ψ1Τ8ΟΡ1Ο-Γ1Κ) Απόφασης, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών συσκευών τύπου πολυδιαιρούμενων συστημάτων μεταβλητής παροχής ψυκτικών μέσων VRV (CPV: 42511110-5, Αντλίες θερμότητας) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Ξάνθης, Δράμας […]

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.05/24

1. Αναθέτουσα Αρχή/Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 201 ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, τηλ.: 2105504398). 2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και […]

Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter