Περίληψη Διακήρυξης Υπ’Αριθ. 38/24 Διαγωνισμού

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Υποστήριξη Τροχοφόρων Οχημάτων HUMMER». ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 38.24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Περίληψη Διακήρυξης Υπ’Αριθ. 39/24 Διαγωνισμού

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Προμήθεια Ανταλλακτικών Τροχοφόρων Οχημάτων OSHKOSH M911». ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 39.24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Περίληψη Διακήρυξης Υπ’Αριθ. 40/24 Διαγωνισμού

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, 1o επαναληπτικό διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για Κάλυψη Αναγκών Συντήρησης Ηλεκτρονικών Συσκευών Μονάδων ΤΧ». ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 40.24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Περίληψη Διακήρυξης Υπ’Αριθ. 41/24 Διαγωνισμού

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, 1o επαναληπτικό διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για Κάλυψη Αναγκών του 308 ΠΕΒ». ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 41.24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Περίληψη Διακήρυξης του Υπ. Αριθμ. 32/24 Διαγωνισμού

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, 1ο επαναληπτικό διαγωνισμό σύναψης σύμβασης, για την «Αναβάθμιση [3.080 τεμ. (3,40μ. x 3,40μ.)] Δικτύων Παραλλαγής Προηγμένης Τεχνολογίας», με «Ανοικτή Διαδικασία» σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και κριτήριο ανάθεσης […]

Περίληψη Διακήρυξης Υπ’Αριθμ. 33/24 Διαγωνισμού

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 6ετούς διάρκειας με έναν οικονομικό φορέα του προγράμματος «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Υποβρυχίων Οχημάτων Μεταφοράς Προσωπικού Τύπου RD2 (ROTINOR DIVEJET)», σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/11, όπως τροποποιήθηκε […]

Περίληψη Διακήρυξης Υπ’ Αριθμ. 34/24 Διαγωνισμού

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, 1ο επαναληπτικό διαγωνισμό, Σύναψης Σύμβασης για την «Συντήρηση Μηχανημάτων ΜΧ (Προμήθεια Ανταλλακτικών για τους Προωθητές Γαιών Μονάδων-Αν. Υπομονάδων ΜΧ)», σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα («Ανοικτή Διαδικασία»), και κριτήριο […]

Περίληψη Διακήρυξης Υπ’ Αριθμ. 35/24 Διαγωνισμού

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Προμήθεια Πτυσσόμενου Συρματοπλέγματος Τύπου Κονσερτίνας Φ.090», σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα «Ανοικτή Διαδικασία», και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή (άρθρο […]

Περίληψη Διακήρυξης Υπ’Αριθμ. 36/24 Διαγωνισμού

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Συντήρηση Μηχανημάτων ΜΧ (Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων για Μηχανήματα και Ειδικά Οχήματα ΜΧ)», με «Ανοικτή Διαδικασία» σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και […]

Διακήρυξη Υπ’ Αριθμ. 14/2024 Διαγωνισμού

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη προμήθεια υγειονομικού υλικού (ανάγκες γενικής διαχείρισης 3). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 14.2024

Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter