Διακήρυξη Υπ’Αριθμ. 62/2024 Διαγωνισμού

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (χάρτινες σακούλες και περιτυλίγματα αποστείρωσης). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 62.2024  

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) 05/24

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Ακαθάριστης Πατάτας, προς κάλυψη των αναγκών Σμήνους Τροφοδοσίας και της Λέσχης Αξ/κών της Πτέρυγας, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΥΠ) 05.24 Οικονομικη Προσφορα ΠΥΠ 05_24 ΥΔ Συμμετοχής_ΠΥΠ 05_24

Διακήρυξη Υπ’ Αριθμ. 02/2024 Διαγωνισμού

Διενέργεια Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία, ήτοι τετρακόσια τρία (403) οχήματα που έχουν κριθεί ως Π.Ο.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 02.2024

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.06/24

1. Αναθέτουσα Αρχή/Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 201 ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, τηλ.: 2105504397). 2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και […]

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού

Προκηρύσσεται η θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού: Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αρ. 62, Π.Δ. 4/2018). ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, έξι (06) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ: 63ΟΗ4653ΠΩ-Φ3Μ η ανωτέρω Απόφαση-Προκήρυξη των Υπουργών Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος. Προκήρυξη 6 κενών οργανικών θέσεων

Επαναληπτική Διακήρυξη Υπ’Αρίθμ. 1/2024 Διαγωνισμού

Επαναληπτική ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 1/2024 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια « ΤΡΟΦΙΜΩΝ » (ΚΑΕ1511): ( ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ), (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ), ( ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ) , για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», για ένα περίπου (1) έτος. Επαναληπτική ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 1.2024

Προκήρυξη Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Υπ’ Αριθ. 4/2024 και 05/2024

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι θα διενεργηθεί Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια φέτας για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5.2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4.2024

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την επέκταση ενεργειακού υποσταθμού στη Μολδαβία

Η Μονάδα Υλοποίησης Ενεργειακών Έργων της Μολδαβίας (Moldova Energy Projects Implementation Unit-MEPIU) προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για επέκταση του υποσταθμού στην πόλη Βουλκανέστι-Vulcănești (175 χλμ νότια της πρωτεύουσας Κισινάου, κοντά στα σύνορα της χώρας με Ρουμανία και Ουκρανία). Η προκήρυξη αφορά στο σχεδιασμό, εγκατάσταση, δοκιμαστικό έλεγχο καθώς και σε θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων για την επέκταση […]

Διακήρυξη Υπ’ Αριθμ. 52/2024 Διαγωνισμού

Το 424 ΓΣΝΕ προκηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια Αντιδραστηρίων ανοσολογικών/ιολογικών εξετάσεων, γενική αίματος & λοιπών, με παραχώρηση συνόδων μηχανημάτων/αναλυτών CPV: 33696500. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 52.2024

Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter