Περίληψη Διακήρυξης Υπ΄ Αριθμ. 20/2024 Διαγωνισμού

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι την 06 Ιουνίου 24, θα διενεργηθεί Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια ειδών κάβας (αναψυκτικά, χυμοί, εμφιαλωμένα νερά, αλκοολούχα ποτά) για ανάγκες του ΣΠ Κιλκίς και του ΣΠ Πολυκάστρου καθώς και των Μονάδων (ΚΨΜ και συσσίτιο Οπλιτών) και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων  των Φρουρών Κιλκίς , Ν. Σάντας, Πολυκάστρου, Γιαννιτσών […]

Περίληψη Διακήρυξης του Υπ. Αριθμ. 25/24 Ανοικτού Διαγωνισμού

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης  Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ανοικτό, δημόσιο, διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Τεχνικών Υλικών Καυσίμων για Κάλυψη Αναγκών των Βασικών Εφοδιαστικών Κέντρων ΕΜ», με «Ανοικτή Διαδικασία», (σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/2011) και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ανακοίνωση Διακήρυξης […]

Περίληψη της Υπ’ Αριθμ. 29/2024 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 22923/10.05.2024 (ΑΔΑ: 96ΖΧΟΡ1Ο-830) Απόφασης διενέργειας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» (cpv: 38434540-3, Βιοϊατρικός Εξοπλισμός) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ […]

Δημοσίευση Προκήρυξης 3Κ/2024

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Κ/2024 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 14/1.05.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα εννέα (59) θέσεων μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. 7454_3Κ_2024__ΑΠΟΚ_ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ ΠΕΡΙΦ_ΕΝΟΤ_signed FEK-2024-Tefxos A.S.E.P. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠ_ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ […]

Δημοσίευση Προκήρυξης 2Κ/2024

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η με αριθμό 2Κ/2024  Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 12/τ.Α.Σ.Ε.Π./23.04.2024 και 15/τ.Α.Σ.Ε.Π./08.05.2024) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτακοσίων δέκα επτά (817) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης […]

Τα 6 «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ με επιχορήγηση έως 16.800 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας

Η ΔΥΠΑ ενημερώνει ότι αυτό το χρονικό διάστημα υλοποιούνται 5 προγράμματα επιδότησης της εργασίας για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που καλύπτουν όλες τις ηλικιακές ομάδες και όλη την επικράτεια, με ποσοστά επιχορήγησης έως 100% και συνολική επιδότηση έως 17.000 ευρώ ανά θέση. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στις εξής δράσεις: 1.Πρόγραμμα απασχόλησης […]

ΔΥΠΑ- JOBmatch για άμεση διασύνδεση επιχειρήσεων με όσους αναζητούν εργασία σε τουρισμό-εστίαση

Σήμερα ενεργοποιήθηκε η νέα δωρεάν εφαρμογή και πλατφόρμα JOBmatch της ΔΥΠΑ για την άμεση διασύνδεση των επιχειρήσεων τουρισμού και εστίασης με όσους ψάχνουν για δουλειά σε αντίστοιχες ειδικότητες. Η πλατφόρμα jobmatch.dypa.gov.gr απευθύνεται στις επιχειρήσεις και η εφαρμογή JOBmatch σε όσους αναζητούν εργασία. Η χρήση του καινοτόμου ψηφιακού εργαλείου της ΔΥΠA είναι πολύ απλή: Οι επιχειρήσεις […]

Περίληψη Διακήρυξης του Υπ’ Αριθμ. 26/24 Ανοικτού Διαγωνισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2γ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας (με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για δύο επιπλέον έτη) για την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς προσωπικού και μέσων. Περίληψη Διακήρυξης Υπ. Αριθμ. 26.24 Διαγωνισμού

Logo

Δελτίο οικονομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας Κροατίας, Μάρτιος 2024

Δελτίο οικονομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας Κροατίας, Μάρτιος 2024 Ενημερωτικό Δελτίο Κροατίας 03.2024

Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter