2η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056

Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027 Σχετικό Αρχείο

2η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» Σχετικό Αρχείο

2η τροποποίηση της Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 Σχετικό Αρχείο

2η τροποποίηση της Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του ΤΔΜ

Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 Σχετικό αρχείο

Προκήρυξη του Υπ’ Αριθ. 46/2024 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την Παροχή Υπηρεσιών διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και διαχείρισης Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ). Προκήρυξη του Υπ’ Αριθ. 46.2024

Πρόσκληση σε 1η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

Διενέργεια 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης και πρόσκληση των ενδιαφερομένων εταιρειών, για την κατάθεση απόψεων επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια: « Ενεργειακής πλατφόρμας ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων (Διαθερμία) για μονοπολικές και διπολικές χειρουργικές εφαρμογές, καθώς και για εφαρμογές σύντηξης ιστού και στεγανοποίησης αγγείων με ηλεκτροθερμική συγκόλληση αγγείων » (CPV 33190000-8,Διάφορες Ιατρικές Συσκευές και Προϊόντα) (KAE […]

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 01/24

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Οδική Μεταφορά Υλικών από την 114ΠΜ στην Ναυτική Αεροπορική Βάση Landivisiau της Γαλλίας και επιστροφή στην 114ΠΜ. Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού […]

Περίληψη Προκήρυξης ΑΔ: 04/2024

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ΑΔ: 04/2024), με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής [υψηλότερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Νότιος Έβρος – Δήμος Αλεξανδρούπολης)], για την ανάδειξη προμηθευτή/ών για την […]

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.02/24

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρού Αναπνευστικού Οξυγόνου, Συναφούς Μίσθωσης Δεξαμενών και Καθαρισμού-Περιοδικού Ελέγχου Δεξαμενών στην 130ΣΜ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:348347). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02.24

Διακήρυξη Υπ’Αριθμ. 07/2024 Διαγωνισμού

Διενέργεια Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ανταλλάγματος, για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) άχρηστων υλικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Διακήρυξη Υπ’Αριθμ. 07.2024 Διαγωνισμού

Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter