Logo

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύμβαση με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης στην περιοχή εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης”

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω
των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύμβαση με περιγραφή “Παροχή υπηρεσιών
Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης στην περιοχή εφαρμογής του
Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης” που αντιστοιχεί στα Υποέργα 1 και 2
της Πράξης “Ολοκληρωμένα Προγράμματα προώθησης στην απασχόληση στην περιοχή
εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης” και έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» σύμφωνα με την
υπ’ αρ. πρωτ. Α0060 / 09-05-2023 (ΑΔΑ ΡΟΤΚ46ΜΤΛΡ-ΡΜ3) Απόφαση Ένταξης και έλαβε MIS 6001123.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η
διαδικασία ανάθεσης διέπεται από τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 109 Α καθώς οι
προκηρυσσόμενες υπηρεσίες εντάσσονται στο πεδίο των κοινωνικών και άλλων ειδικών
υπηρεσιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α ́ του ν.4412/2016.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 80530000-8 Υπηρεσίες επαγγελματικής
κατάρτισης και συμπληρωματικού CPV: 85312300-2: Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών.
Η υλοποίηση της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και
επαγγελματικού προσανατολισμού στο σύνολο των ωφελουμένων της πράξης, στο
σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού
υλικού σε επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
ωφελουμένων, την οργάνωση και την υλοποίηση των αντίστοιχων
προγραμμάτων/τμημάτων επαγγελματικής κατάρτισης & πρακτικής άσκησης μέσω case
studies ή on the job training.
Η υπό ανάθεση σύμβαση περιλαμβάνει την υλοποίηση των δράσεων των υποέργων 1 και 2
της πράξης και συγκεκριμένα: α. την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο σύνολο των ωφελουμένων της πράξης, β. τη
Διαμόρφωση Αναλυτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων & Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού
Υλικού για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα εξειδικευμένων δεξιοτήτων, γ. την Επαγγελματική
Κατάρτιση 1.000 Ωφελούμενων με συνδυασμό δια ζώσης θεωρητικής κατάρτισης,
σύγχρονης τηλεκατάρτισης / ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και πρακτικής άσκησης, δ. την
αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης & πρακτικής
άσκησης.
Τα Επιμελητήρια Αρκαδίας & Μεσσηνίας είναι Συνδικαιούχοι της πράξης και έχουν ορίσει
από κοινού ως Φορέα Υλοποίησης της Πράξης και των επιμέρους Υποέργων της
(Αναθέτουσα Αρχή) το Επιμελητήριο Αρκαδίας.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 (τριάντα έξι) μήνες και σε κάθε περίπτωση όχι
μετά τη λήξη της πράξης, ήτοι την 31/12/2026.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.764.400,00 € [η παροχή
υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής ως υπηρεσία στενά
συνδεόμενης με την κατάρτιση) απαλλάσσεται από την καταβολή Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης ιβ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 (Α ́248)
και του άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 (Α’ 152)].
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑΕ 8197 , Κωδ. ΣΑΕ8197 και χρηματοδοτείται από
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΣΕ81970008).
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης) και
από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
(Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), όπου ο διαγωνισμός έλαβε Συστημικό Αριθμό 284238.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής www.arcadianet.gr με πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης έχουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του
ν. 4412/2016 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, όλες οι
ανταλλαγές πληροφοριών και τα αιτήματα διευκρινήσεων, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ. Τα αιτήματα διευκρινήσεων υποβάλλονται έως και 8 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να
εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.
4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 υπ’ αριθμό 64233/08.06.2021 (Β ́2453/
09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους προσφέροντες, εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, ποσού 95.288,00 € (ενενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα
οκτώ ευρώ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ,
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.
4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου
36 του ν. 4412/2016 εκδοθείσα «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προκηρρυσσόμενων υπηρεσιών καθώς η
παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα γιατί αποτελείται από ένα σύνολο
αλληλοσυνδεόμενων, αλληλοσχετιζόμενων και αλληλοτροφοδοτούμενων υπηρεσιών.
Ως καταληκτική ημερομηνία των προσφορών ορίζεται η 17/01/2024 και ώρα 17:00 μμ. Οι
υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Ως ημερομηνία Διενέργειας ορίζεται η 23/01/2024 και ώρα 10:00 πμ (ημερομηνία
αποσφράγισης των υπό φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», από
την Επιτροπή Διαγωνισμού).
Για την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Γιάννης Τρουπής

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Προηγούμενο Ευχές Επιμελητηρίου Μεσσηνίας
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter