Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 03/24 για την Προμήθεια Ειδών Παγωτού – 111ΠΜ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Πρόσκληση (ΠΥΠ) 03/24  για την προμήθεια ειδών παγωτού διαφόρων ειδών, με CPV: 15555100-4, προς κάλυψη των αναγκών του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (Π.Κ.Α) της Πτέρυγας, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας έξι (6) μηνών.

Προς διευκόλυνση των τυχόν ενδιαφερομένων, επισυνάπτεται Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς & Υπόδειγμα Υ.Δ. δικαιολογητικών Συμμετοχής σε επεξεργάσιμη μορφή (word).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΠΥΠ 03.24)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΥΠ 03_24

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΥΠ 03_24

Προηγούμενο Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 2024-2025
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter