Περίληψη Υπ’Αριθμ. 9/2024 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 17386/08-04-2024 (ΑΔΑ: Ψ1Τ8ΟΡ1Ο-Γ1Κ) Απόφασης, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών συσκευών τύπου πολυδιαιρούμενων συστημάτων μεταβλητής παροχής ψυκτικών μέσων VRV (CPV: 42511110-5, Αντλίες θερμότητας) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Ξάνθης, Δράμας και 4ης – 5ης ΤΟΜΥ Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Περίληψη Διακήρυξης Υπ. Αριθμ.. 9.2024 Διαγωνισμού

Προηγούμενο Φυτοϋγειονομική Πιστοποίηση για την εξαγωγή νωπών καρπών ακτινιδίων κατά την επικείμενη εξαγωγική περίοδο 2024-2025- Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων 31η Μάϊου 2024.
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter