Περίληψη Διακήρυξης του Υπ’Αριθ.22/24 Ανοικτού Διαγωνισμού

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ανοικτό, δημόσιο, διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Φασματόμετρων Ατομικής Εκπομπής (ΦΑΕ) για Κάλυψη Αναγκών TAO/AOAP και SOAP», με «Ανοικτή Διαδικασία», (σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/2011) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 22.24

Προηγούμενο Έκθεση Biofach 2025 – Έκπτωση στο ενοίκιο χώρου έως 26 Απρίλιου 2024
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter