Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Υπ’Αριθμ. 03.24

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων  Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια Φέτας ΠΟΠ προς κάλυψη αναγκών Μονάδων περιοχής Λάρισας.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Υπ.’Αριθμ. 03.24

Προηγούμενο Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 03/24
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter