Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Δ.19/24 Διαγωνισμού

1.α.Αναθέτουσα Αρχή: 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ)
β.Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα).
2.Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.α.Αντικείμενο του διαγωνισμού: Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Απαιτήσεων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

 

Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.19.24

Προηγούμενο Διακήρυξη Υπ’ Αριθμ. 21/2024 Διαγωνισμού
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter