Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.15/24

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων για την Τέλεση Εξετάσεων Ηλεκτροφόρησης Αιμοσφαιρίνης και Test Δρεπανώσεως του Αιματολογικού Εργαστηρίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 346807).

Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.15.24

Προηγούμενο Περίληψη Διακήρυξης του Υπ’ Αριθ. 06/24 Ανοικτού Διαγωνισμού
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter