Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.02/24

1. α. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΟΥ Αεροπορικής Βάσης Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας).
β. Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: ΔΟΥ Α/Β Λάρισας (Τέρμα Αγιάς – Λάρισα – Τ.Κ.: 41336 – Τηλ.: 2410 515475-6).
2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Προμήθεια Ελαιόλαδου & Ηλιέλαιου προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ).

Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.02.24

Προηγούμενο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 2/2024
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter