Νέο Χρηματοδοτικό Εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού.

 Προκήρυξη της Δράσης 2.b.2.3 «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας
Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»

etwtwe_F30182.jpg
Στόχος της δράσης είναι να ενισχυθούν νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού.

Δικαιούχοι:
1) Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις: Ατομικές, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο. Ε. ή Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί, και ΚοινΣΕπ, που
δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ειδικότερα :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι
31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην
παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία
έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης 07-07-2020.

προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 10.000€ έως 60.000€ .
Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε 70% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De – minimis) με ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών η 07-07-2020.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 3.750.000,00 €,
•3.000.000€ αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων και
•750.000€ χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων επιχειρήσεων

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των  προτάσεων στο https://www.ependyseis.gr/mis από 23/07/2020 και ώρα 13:00 έως 24/09/2020 ώρα 15:00.
Διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να λαβουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 7 (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό.
 

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

1

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

1.1

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licences) προγραμμάτων λογισμικού

1.2

Υπηρεσίες :

  • υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού (έως ένα έτος από το χρόνο προμήθειας – δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις συνδρομής)
  • εγκατάστασης – παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό

2

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (άμεσα συνδεδεμένα με τις ΤΠΕ)

2.1

Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού

2.2

Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης συστημάτων αυτοματισμού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα αυτοματισμού

3

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (eshop)

3.1

Δημιουργία ιστοσελίδας / Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας

3.2

Δημιουργία eshop/ Αναβάθμιση υπάρχοντος eshop

4

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (hardware) Προμήθεια νέου εξοπλισμού πληροφορικής και τεχνολογίας:

4.1

Σταθμοί εργασίας (desktops, laptops, tabletsκλπ)

4.2

Εξοπλισμός δικτύων (Servers, Μεταγωγείς, Δρομολογητές κλπ)

4.3

Περιφερειακός εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, εξωτερικός δίσκος, UPS, κλπ)

4.4

Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (Barcodereaders, PDAs, διαδραστικοί πίνακες, ηλεκτρονικοί ζυγοί κλπ)

5

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (μέγιστης διάρκειας έως την ολοκλήρωση του έργου)

5.1

Υπηρεσίεςdigital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, newsletter κλπ)

5.2

Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης

5.3

Ανάπτυξη ή / και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

5.4

Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

6

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΟY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY , μέγιστης διάρκειας έως την ολοκλήρωση του έργου (Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού)

 

 

Προηγούμενο Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Ιουλίου 2020
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter