Logo

Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (κουπόνια καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (κουπόνια καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος Υποβολής Έναρξη: από 19/4/2018  έως και την  19/6/2018 ώρα 15:00

 

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ΜΜΕ επιχειρήσεις με κουπόνια καινοτομίας για αγορά σχεδίων μεταφοράς τεχνογνωσίας.

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 1.000,00€ έως 15.000.00€ με ποσοστό επιχορήγησης 100%.Το ποσό της σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του φορέα καινοτομίας δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζεται με την ονομαστική αξία του κουπονιού, αλλά πρέπει να αντιστοιχεί με το κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τον φορέα καινοτομίας. Εάν το κόστος του σχεδίου υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00€, η επιπλέον δαπάνη θα καταβάλλεται από την επιχείρηση. Εάν το κόστος του σχεδίου είναι μικρότερο των 15.000,00€, θα επιχορηγείται το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που έχει εκδώσει ο φορέας προς την επιχείρηση μείον το Φ.Π.Α.

 

Διάρκεια των έργων είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφαση Ένταξης.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ της Δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση

Ειδικότερα στους σκοπούς της πρόσκλησης είναι η στήριξη ερευνητικών δράσεων για την ανάπτυξη:

–       Αγροδιατροφικός τομέας – τρόφιμα – ποτά

–       Παραγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών

–       Logistics – εφοδιαστική αλυσίδα

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

· να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,

· να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΔ))

· Να είναι μικρές, ή πολύ μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα I του Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014

· να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: Από τους πόρους της συγκεκριμένης Δράσης καλύπτονται οι δαπάνες για την αγορά – λήψη υπηρεσίας, από Φορέα Καινοτομίας, για την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας.

 

Κάθε επιχορηγούμενο κουπόνι καινοτομίας έχει μέγιστη ονομαστική αξία 15.000,00€ και δίνει τη δυνατότητα στην δικαιούχο επιχείρηση να επιδοτηθεί για την δαπάνη αγοράς / λήψης υπηρεσίας που αφορά σε με τεχνογνωσία / εμπειρογνωμοσύνη που θα παρασχεθεί από Φορείς Καινοτομίας. Κάθε επιχείρηση δικαιούται την χορήγηση ενός κουπονιού καινοτομίας σε όλη τη διάρκεια της παρούσας δράσης. Τα κουπόνια θα εκδίδονται στο όνομα της επιχείρησης και δεν θα υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης. Σε κάθε κουπόνι καινοτομίας θα αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης, ο αύξων αριθμός του κουπονιού και το όνομα της επιχείρησης στην οποία έχει χορηγηθεί. Τα κουπόνια εκδίδονται ονομαστικά, στην επωνυμία της αιτούμενης επιχείρησης και δεν μεταβιβάζονται. Το κουπόνι καινοτομίας αποτελεί για την επιχείρηση δέσμευση από τη δράση ότι θα της επιχορηγηθεί ποσό μέχρι 15.000,00 με ποσοστό επιχορήγησης 100% για την αγορά Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας από Φορέα Καινοτομίας, το οποίο θα ανταποκρίνεται στο πρόβλημα/ευκαιρία που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

 

Σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας Ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας αφορά στη διάχυση επιστημονικής ή/και τεχνολογικής γνώσης ή/και εμπειρογνωμοσύνης από έναν Φορέα Καινοτομίας προς κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο οποίος θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμος από αυτήν, θα ανταποκρίνεται πλήρως στα θέματα που έχει θέσει η επιχείρηση στην αίτηση που υπέβαλε και θα συμβάλλει στην επίλυσή τους. Η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη γνώση για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, παραγωγικών διαδικασιών ή υπηρεσιών. Αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία, με στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής, τον σχεδιασμό νέων προϊόντων, ως προς την επιχείρηση, οργανωτική καινοτομία που περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των αναγκών σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας (προμήθεια πρώτων υλών, δίκτυα διανομής) τροποποίηση συσκευασίας του προϊόντος, τη διαφοροποίηση επιμέρους παραμέτρων του προϊόντος με στόχο πρόσβαση σε νέες εξειδικευμένες αγορές Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, τα θέματα/προβλήματα που θα τεθούν από τις επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να ικανοποιούνται απλά με την αγορά προϊόντων/εξαρτημάτων ή λογισμικού ή απλά χημικών αναλύσεων, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από εμπειρογνωμοσύνη/γνώση του φορέα καινοτομίας. Με το ίδιο σκεπτικό αποκλείονται σχέδια που περιλαμβάνουν αποκλειστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, προώθηση/επιδότηση του κόστους εξαγωγών, κόστος σχεδίασης και παραγωγής διαφημιστικού υλικού και προώθησης πωλήσεων γενικότερα καθώς και κόστη που σχετίζονται με πρακτική εξάσκηση φοιτητών. Η εφαρμογή από την επιχείρηση του σχεδίου μεταφοράς καινοτομίας, θα παρέχει προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση και θα έχει άμεσα οφέλη.

 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας που αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα/πρόβλημα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μία φορά από ένα Φορέα Καινοτομίας. Επόμενες υλοποιήσεις του ίδιου σχεδίου από τον ίδιο φορέα καινοτομίας προς άλλες ΜΜΕ δεν θα επιχορηγούνται.

 

Ως φορείς καινοτομίας νοούνται οι παρακάτω:

s Τα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα, οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2083/1992 και μετά από την κατάργηση του με τις διατάξεις του ν.3685/2008 και ήδη διατηρούνται με μεταβατικές διατάξεις του ν.4009/2011 καθώς και οι φορείς που με βάση το άρθρο 12 του Ν.3297/23-12-2004, ΦΕΚ 259Α/2004 θεωρούνται ως δημόσιοι φορείς.

s οι κλαδικές εταιρείες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

s Ομοειδή με τα παραπάνω Ιδρύματα, Πανεπιστήμια και κλαδικές εταιρείες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΖΕΣ Ο ίδιος Φορέας Καινοτομίας δεν μπορεί να επιχορηγηθεί για το ίδιο Σχέδιο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας από δύο διαφορετικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

 

ΠΛΥΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου:             Τηλ: 2713 601 300             http://www.eydpelop.gr

Επιμελητήριο Μεσσηνίας :                                         Τηλ.: 27210 62200,           www.messinianchamber.gr

 

http://www.eydpelop.gr/2014-2020/prosklisi/enischysi-protovoulion-mme-gia-anaptyxi-erevnas-ke-kenotomias-kouponia-kenotomias-stin-periferia-peloponnisou/

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ενημερωτική ημερίδα για ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter