Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 17386/08-04-2024 (ΑΔΑ: Ψ1Τ8ΟΡ1Ο-Γ1Κ) Απόφασης, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό …

1. Αναθέτουσα Αρχή/Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 201 ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, τηλ.: 2105504398). 2. Διαδικασία …

1. Αναθέτουσα Αρχή/Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 201 ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, τηλ.: 2105504398). 2. Διαδικασία …

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι σε ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την …

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν4412/2016, για την προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.)- …

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι την 06 Ιουνίου 24, θα διενεργηθεί Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια ειδών κάβας (αναψυκτικά, …

Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter