Logo

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Α.Κ.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Α.Κ.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση των υποέργων 6&7 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037513 και συγκεκριμένα:

Υποέργο 6: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ

Υποέργο 7: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 124.347,74 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 154.191,20).

Η σύμβαση αφορά ένα ολοκληρωμένο σύνολο παροχής υπηρεσιών επισκευής και ανάδειξης των επιχειρήσεων που βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Α.Κ.Ε.) του Δ. Τριφυλίας.

Προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, υποχρεωτικά για το σύνολο των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στα δύο (2) υποέργα, επί ποινής αποκλεισμού. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της προκήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η Πράξη «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4311/1473/Α3/28-06-2019 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ (ΑΔΑ: 645Α465ΧΙ8-ΗΥΒ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5037513. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)]. Η δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 1.696.000,00 €.

Η Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 178862) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 23/12/2022 και ώρα 10:00 π.μ..

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθενται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (2.486,00 €).

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον οποίο υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες/ διευκρινίσεις. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών/ διευκρινήσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλ. αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) και φέρουν εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 2721062200, e-mail: info@mcci.gr (Πληροφορίες κ. Καλλικράτης Γιαννιός)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΞΥΓΚΩΡΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛ ΥΠΟΕΡΓΑ 6 7 12 22

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ακε τ 6&7

Επιστολη ΑΚΕ Τριφυλίας τροπ διακήρυξης 9.12.22


Παράταση κατάθεσης προσφορών της διακήρυξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Α.Κ.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 178862,1)

Παρατείνεται η κατάθεση προσφορών της διακήρυξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Α.Κ.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 178862,1) και τα κάτωθι σχετικά άρθρα διαμορφώνονται ως εξής:
1.5 Η νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/12/2022 και ώρα 10:00 π.μ.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών.
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών, Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», σε 29/12/2022 και ώρα 12:00 π.μ.
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να διαμορφώσουν την προσφορά τους για την δημοπρατούμενη σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΞΥΓΚΩΡΟΣ

 

διαγωνισμος ΑΚΕ Τριφυλίας παραταση καταθεσης προσφορων 23.12.22

Προηγούμενο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 31.12.2022 ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ FDA
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter