Συνδρομές μελών / Τέλη Γ.Ε.Μ.Η

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΓΕΜΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΓΕΜΗ (σε ευρώ)
Ανώνυμες Εταιρείες 320
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών 300
Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού 300
Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) 300
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία 300
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 150
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 150
Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης 100
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 100
Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) 80
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων & ετερορρύθμων) 80
Ατομικές επιχειρήσεις 30
Υποκαταστήματα Ημεδαπών Επιχειρήσεων Το 1/4 του κατά περίπτωση τέλους ανά νομικό τύπο
Αστικές Εταιρείες άρθρου 784 του ΑΚ 100
Κοινοπραξίες 100
Λοιποί προαιρετικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ. 20

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Α.Ε.
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Α.Ε
Τράπεζες – Πολυκαταστήματα – Σούπερ Μάρκετ

100€

Ε.Π.Ε.
Ι.Κ.Ε.
Μ.Ι.Κ.Ε.
Σ.Π.Ε.
Συν.Π.Ε.
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ε.Π.Ε.
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί – Ενεργειακές Κοινότητες

70€

Ο.Ε.
Ε.Ε.
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ο.Ε. & Ε.Ε.
Αστικές Εταιρείες
Κοινωνίες – Κοινοπραξίες – Κληρονομίες

50€

Ατομικές Επιχειρήσεις
Λεωφορεία
Αδρανείς & Σε Εκκαθάριση
Επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής

20€

Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων δύνανται να καταβάλουν σχετική ετήσια συνδρομή ανάλογα με τον αριθμό τους, ως εξής:

i. Έως 10 υποκαταστήματα, το 1/2 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.
ii. Από 11 έως 100 υποκαταστήματα, το 1/3 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.
iii. Από 100 υποκαταστήματα και πλέον, το 1/4 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Ενιαίο τέλος
Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής 5,00 €
Χορήγηση Ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής 10,00 €
Χορήγηση πιστοποιητικού ιστορικού άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (για χρήση στα Ασφαλιστικά ταμεία) 10,00 €
Βεβαίωση του ομοίου της υπογραφής των μελών τους 5,00 €
Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προϊόντων 10,00 €
Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου στοιχείου) που συνοδεύουν το πιστοποιητικό καταγωγής 5,00 €
Βεβαίωση μη υποχρέωσης εγγραφής 10,00 €
Βεβαίωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου 10,00 €
Χορήγηση Καρνέ ΑΤΑ 10,00 €
Σημείωση: τα παραπάνω ποσά βαρύνονται με χαρτόσημο υπερ του δημοσίου σε ποσοστό (2,4%)
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter