Συνδρομές μελών / Τέλη Γ.Ε.Μ.Η

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΓΕΜΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΓΕΜΗ (σε ευρώ)
Ανώνυμες Εταιρείες320
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών300
Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού300
Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)300
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία300
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης150
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης150
Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης100
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες100
Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες)80
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων & ετερορρύθμων)80
Ατομικές επιχειρήσεις30
Υποκαταστήματα Ημεδαπών ΕπιχειρήσεωνΤο 1/4 του κατά περίπτωση τέλους ανά νομικό τύπο
Αστικές Εταιρείες άρθρου 784 του ΑΚ100
Κοινοπραξίες100
Λοιποί προαιρετικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ.20

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Α.Ε.
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Α.Ε
Τράπεζες – Πολυκαταστήματα – Σούπερ Μάρκετ

100€

Ε.Π.Ε.
Ι.Κ.Ε.
Μ.Ι.Κ.Ε.
Σ.Π.Ε.
Συν.Π.Ε.
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ε.Π.Ε.
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί – Ενεργειακές Κοινότητες

70€

Ο.Ε.
Ε.Ε.
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ο.Ε. & Ε.Ε.
Αστικές Εταιρείες
Κοινωνίες – Κοινοπραξίες – Κληρονομίες

50€

Ατομικές Επιχειρήσεις
Λεωφορεία
Αδρανείς & Σε Εκκαθάριση
Επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής

20€

Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων δύνανται να καταβάλουν σχετική ετήσια συνδρομή ανάλογα με τον αριθμό τους, ως εξής:

i. Έως 10 υποκαταστήματα, το 1/2 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.
ii. Από 11 έως 100 υποκαταστήματα, το 1/3 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.
iii. Από 100 υποκαταστήματα και πλέον, το 1/4 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επιμελητηρίου ΜεσσηνίαςΕνιαίο τέλος
Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής5,00 €
Χορήγηση Ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής10,00 €
Χορήγηση πιστοποιητικού ιστορικού άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (για χρήση στα Ασφαλιστικά ταμεία)10,00 €
Βεβαίωση του ομοίου της υπογραφής των μελών τους5,00 €
Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προϊόντων10,00 €
Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου στοιχείου) που συνοδεύουν το πιστοποιητικό καταγωγής5,00 €
Βεβαίωση μη υποχρέωσης εγγραφής10,00 €
Βεβαίωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου10,00 €
Χορήγηση Καρνέ ΑΤΑ10,00 €
Σημείωση: τα παραπάνω ποσά βαρύνονται με χαρτόσημο υπερ του δημοσίου σε ποσοστό (2,4%)
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter