Εξαγωγικό Μητρώο Επιχειρήσεων

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών του, και με γνώμονα την όσο το δυνατόν πιο άμεση (και με ασφάλεια) εξυπηρέτηση των μελών του, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως παρέχει πλέον τη δυνατότητα σε όλες τις Εξαγωγικές Επιχειρήσεις, να αιτούνται και να λαμβάνουν μέσω διαδικτύου:

– Ψηφιακά Θεωρημένα Πιστοποιητικά Καταγωγής
– Τιμολόγια Εξαγωγής και άλλα συναφή έγγραφα προς εξαγωγή

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
 1. Η επιχείρηση πρέπει να έχει την έδρα της στον Ν. Μεσσηνίας.
 2. Η επιχείρηση πρέπει να είναι μέλος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.
 3. Η επιχείρηση να έχει εγγραφεί στο εξαγωγικό μητρώο με τα κάτωθι δικαιολογητικά
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
 • Ένα διπλότυπο της εφορίας αξίας 14,50€ το οποίο θα κόβετε στον κωδικό ΚΑΕ 1450189001
 • Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας
 • Ποινικό Μητρώο (βγαίνει αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (σε περίπτωση εταιρείας Α.Δ.Τ. του Νόμιμου Εκπροσώπου)

Καθώς επίσης και τα παρακάτω έγγραφα τα οποία θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και να φέρουν τη σφραγίδα της επιχείρησή σας.

Σημείωση: Αν προσκομίσει τα πρωτότυπα έγγραφα στην υπηρεσία μας κάποιος άλλος πέρα του Νόμιμου Εκπροσώπου, θα χρειαστεί Εξουσιοδότηση.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Επισημαίνεται ότι:

 • Η αίτηση συμπληρώνεται από τον εξαγωγέα μέσω Η/Υ, σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατά προτίμηση αγγλικά) και υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας προς θεώρηση.
 • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταγωγής προβλέπεται μόνο ένα για κάθε τιμολόγιο εξαγωγής και είναι μονοσέλιδο (όχι δεύτερη σελίδα).
 • Δεν πρέπει να υπάρχουν διορθώσεις (σβησμένες λέξεις, διπλογραμμένες κ.λπ.) – Κάθε μεταβολή πρέπει να ελέγχεται και να επικυρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Επιμελητηρίου.
 • Την αίτηση υπογράφει και σφραγίζει ο υπεύθυνος της εξαγωγικής επιχείρησης.
 • Το αντίτιμο για τη θεώρηση των Πιστοποιητικών Καταγωγής είναι 10,24 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε λογαριασμό του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας με την αιτιολογία στην πληρωμή “ΑΦΜ επιχείρησης ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ επιχείρησης για έκδοση Πιστοποιητικού Καταγωγής”.
Logo
Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter

Πλ. 23ης Μαρτίου, Τ. Κ. 24133 Καλαμάτα

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας

Ώρες ταμείου / συναλλαγής κοινού

8:15 πμ – 14:15 μμ

Newsletter